Безспорно един от най-забележителните приноси на древен Китай е "изобретяването" на откритите изпити за набиране на държавни чиновници. Целта на системата от изпити била да се назначават само лоялни, некорумпирани и знаещи хора, без оглед на социалния им статус и родствените връзки с властимащите.

Основите са поставени около 2 век пр.н.е. от династия Суей. До тогава постовете в държавната администрация се "давали" по препоръка и според кръвното родство. Династия Хан започва промените, които в периода 581 - 618 г. довеждат до въвеждане на системата на изпити за държавни чиновници. Управляващите по места определяли талантливи хора от подопечните си и ги пращали да се явят на изпит. Бъдещите чиновници били набирани от цялата страна, в правопропорционален брой спрямо населението на тяхната провинция. Способните хора от цял Китай, даже от районите в неизгодно положение, като тези по периферията на страната, имали възможността да успеят чрез изпитите да изпълнят мечтата си за заветният държавен пост.

Системата на държавните изпити позволява да участват хора с различен обществен статус и независимо от произхода и препоръките им. Всеки добродетелен и здрав мъж можел да се яви на изпитите, а назначаването му зависело единствено от оценката. Това стимулира смесването на социалните слоеве и засилва създаването на управляващата политическа сила. Изпитите се провеждали открито и постовете се разпределяли според оценките. С времето се стигнало до една система на честна надпревара и ясни изпитни правила. За да пресекат преписването, изпитваните се оставяли да живеят заедно в място, откъснато от останалия свят, пазени изключително строго. Също така, се е обръщало голямо внимание на справедливото оценяване на отговорите. На всеки кандидат се давал номер, под който се водил, вместо по име, а отговорите му били преписвани от трето лице и чак тогава представяни за проверка, за да не бъдел разпознат кандидата по почерка му. Цялата система обхващала няколко етапа: първо кандидатите минавали провинциалните и градските изпити, които отсявали по-голяма част от тях. Само малцината най-талантливи и знаещи са се явявали на финалния тур изпити, които се провеждали в самия императорски дворец и били ръководени от императора. След приключване на изпита се изнасял списък на успешно преминалите изпита и постовете, на които се назначавали. Победителите били ескортирани от почетния императорски караул. Хората излизали на улицата за да се любуват на новите чиновници. Най-щастливите моменти в живота на учените по това време били "нощта на сватбата и деня, в който името им се появявало в златния списък".

Успешно преминалите кандидати били разделяни в 3 категории според резултатите им:

  • Шънюан - на местно равнище, давано всяка година
  • Дзюжън – на провинциално равнище, давано на всеки 3 години
  • Дзиншъ – на държавно равнище, давано на всеки 3 години

Обратната страна на медала е, че за период от 10 години желаещият да стане чиновник се посвещавал само на учене, за да може да издържи изпита и да получи пост. Без съмнение, това причинило изкривявания в характера на някои от тях. За явяване на държавните изпити се изисквало да се познава наизуст целият Конфуциански канон, който включвал 9 сборника със образци на поезията, философски размисли, история, морален кодекс и други, съставени още преди новата ера. Кандидатите трябвало да могат да цитират тези сборници без грешка и да напишат стихотворение и есе по модел на древните творби, да отговарят на въпроси по тях. С времето се изградил шаблон на мислене и системата започнала да губи от блясъка и безспорно добрите си качества.

Системата на държавните изпити не се използвала временно по време на династия Юан и Царство Тайпин, и била напълно изоставена през династия Цин (17-20 век). За цялата 1300-годишна история на държавните изпити били назначени около 110 000 дзиншъ – успешно преминали изпита в двореца, и милиони дзюжън.

В края на династия Цин Китай е принуден да преработи образователната си система, задушаваща се под бремето на системата на държавните изпити, която била прекалено бавна за развиващия се свят. С отварянето на все повече и повече модерни училища, повечето от които с чужди езици, Китай окончателно премахва системата на държавните изпити през 1906 г.

Тъй като системата е изиграла важна роляв "закаляването" и оцеляването на нацията през годините и, за да не се забрави нейният принос в развитието на държавната администрация на древен Китай се предвижда построяване на музей на Системата за изпити на държавни чиновници.

  1. виж Таблица на китайските династии и годините на тяхното управление
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.